Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Resilians levert c.q. doet leveren.

2. Degene die zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden van Resilians verklaart tevens dat hij of zij juiste gegevens (heeft) verstrekt omtrent zijn of haar identiteit. Hij of zij verklaart tevens dat hij of zij bevoegd is tot het verstrekken van een opdracht aan Resilians.

3. Cliënten die gebruikmaken van de diensten van Resilians dienen, als zij onverhoopt verhinderd zijn, een reeds geplande sessie meer dan 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zal Resilians de kosten van de betreffende sessie in rekening brengen of de sessie in mindering brengen op het tegoed.

4. Indien degene die opdracht geeft tot het leveren van diensten door Resilians om méérwerk verzoekt, dan zal Resilians de extra geleverde diensten in rekening brengen op basis van nacalculatie. Indien de totale kosten van deze opdracht méér dan EUR 5.000,- exclusief 21% BTW bedragen zal Resilians opnieuw om een opdrachtbevestiging vragen voor het meerdere.

5. Indien de diensten niet kunnen worden verleend op de praktijklocatie van de betreffende Resilians-coach worden reiskosten in rekening gebracht. Voor reistijd wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht, tot een maximum van 1,5 uur per afspraak, plus een kilometervergoeding van EUR 0,30 per kilometer.

6. Voor alle facturen van Resilians geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Resilians gerechtigd om ook incasso- en administratiekosten alsmede rente te berekenen en te vorderen.

7. Bij het annuleren van opdrachten langer 1 maand van tevoren worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij annuleren 8 tot 30 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Bij annuleren 7 dagen van tevoren of korter zal het totale bedrag worden gefactureerd.

8. Persoonsgegevens, de aantekeningen van communicatie en coachgesprekken worden opgeslagen in een ClientRegistratieSysteem. Dit gebeurt ten bate van service en kwaliteit van coaching. Alleen professionals direct verbonden aan Resilians hebben toegang tot deze gegevens.

9. Resilians verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij u Resilians hiervoor heeft gemachtigd.

10. Resilians behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met hulpverleners of instanties indien een cliënt, naar de mening van Resilians, een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen.

11. In het eventuele geval van een onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming kan de opdrachtgever Resilians uitsluitend aansprakelijk stellen voor schadeloosstelling van de aantoonbare, werkelijk geleden schade, tot een maximumbedrag ter hoogte van het door Resilians aan opdrachtgever gefactureerde bedrag met betrekking tot de betreffende zaak. Opdrachtgevers vrijwaren Resilians van aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit de dienstverlening van Resilians ten behoeve de opdrachtgever.

Resilians BV
Regulierenring 12E
Postbus 123
3980 CC Bunnik
I Resilians.nl
E info@Resilians.nl
T 030 659 7575