1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Resilians BV.

2.       Degene die gebruikmaakt van de diensten van Resilians verklaart tevens dat hij/zij aan Resilians de juiste persoonsgegevens (heeft) verstrekt.

3.       Op alle werkzaamheden van Resilians is haar privacyreglement van toepassing.

4.       Degene die een beroep doet op de coaching van Resilians verklaart uit eigen vrije keuze gebruik te maken van de coaching.

5.       Coachsessies die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd door degene die gebruikmaakt van de coaching zullen door Resilians worden doorberekend of in mindering gebracht op het sessietegoed. Dit geldt niet voor het eerste intakegesprek.

6.       Tijdens telefonische coachgesprekken zal degene die gebruikmaakt van coaching geen andere activiteiten verrichten, zoals het besturen van een (motor)voertuig, het bedienen van apparaten of andere activiteiten die concentratie vereisen.

7.       Resilians zal haar coaching geheel of gedeeltelijk mogen beperken en/of weigeren:

a.       wanneer iemand een beroep doet op de coaching zonder dat aannemelijk kan worden gemaakt dat diegene daar recht op heeft;

b.       wanneer degene die een beroep doet op de coaching reeds wordt begeleid door een arts, psycholoog of een andere specialist op het gebied van geestelijke gezondheid;

c.       wanneer er naar de mening van Resilians bij de betreffende cliënt (mogelijk) sprake is van een ziektebeeld of stoornis;

d.       wanneer deze de overeengekomen dienstverlening van Resilians te buiten gaan zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in het geval begeleiding wordt verzocht naar aanleiding van oorlogen, terroristische daden of rampen in de breedste zin van het woord;

8.       Degene die gebruikmaakt van kosteloze coaching van Resilians vanwege een abonnement dat diens werkgever (cq de werkgever van diens partner of ouder) met Resilians heeft, verklaart ten tijde van de start van de coaching daadwerkelijk een vast of tijdelijk dienstverband met deze werkgever te hebben. Indien blijkt dat degene die gebruikmaakt van kosteloze coaching niet werkzaam was bij de betreffende werkgever, zal degene die gebruikmaakt van de kosteloze coaching zelf de kosten van de coaching aan Resilians vergoeden tegen het dan geldende reguliere tarief.

9.       Degene die een persoon verwijst voor coaching zonder dat de werkgever van die persoon een abonnement op Resilians heeft, verklaart met de verwijzing bevoegd te zijn tot het verstrekken van een betaalde opdracht aan Resilians. Tevens verklaart deze verwijzer zich er mee akkoord dat Resilians geen informatie over de coaching terugkoppelt aan de verwijzer, de werkgever en/of aan derden. Tenslotte verklaart de verwijzer de persoon die voor coaching is verwezen niet te zullen verplichten of dwingen om informatie over de coaching aan de verwijzer terug te koppelen of anderszins te delen met derden.

10.     Het is coaches en degenen die gebruikmaken van de coaching niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Resilians een coachtraject te verlengen met extra sessies. Verder is het coaches en degenen die gebruikmaken van de coaching niet toegestaan om buiten Resilians om samen een nieuw coachtraject te starten, ook niet pro bono of voor eigen rekening.

11.     Voor alle facturen van Resilians geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Indien de betaling niet binnen veertien dagen is ontvangen is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Resilians gerechtigd om ook incasso- en administratiekosten alsmede rente te berekenen en te vorderen.

12.     Voor alle diensten anders dan individuele coaching geldt dat Resilians geen kosten in rekening zal brengen indien de opdracht vijftien (15) dagen of langer van tevoren wordt geannuleerd. Bij annulering veertien tot acht (14-8) dagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering zeven (7) dagen van tevoren of korter wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

13.     Voor alle diensten anders dan individuele coaching geldt tevens dat indien degene die opdracht geeft tot het leveren van diensten door Resilians om méérwerk verzoekt, Resilians de extra geleverde diensten in rekening zal brengen op basis van nacalculatie. Indien de totale kosten van deze opdracht méér dan EUR 5.000,- exclusief 21% BTW bedragen zal Resilians opnieuw om een opdrachtbevestiging vragen voor het meerdere.

14.     Op alle werkzaamheden van Resilians is Nederlands Recht van toepassing.

15.     Eventuele klachten over de dienstverlening van Resilians zullen uitsluitend worden gericht aan de directie van Resilians. Zowel degene met de klacht als de directie van Resilians zullen zich inspannen om de klacht waar mogelijk tot tevredenheid van beiden op te lossen.

16.     In het eventuele geval van een onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming kan de opdrachtgever Resilians uitsluitend aansprakelijk stellen voor schadeloosstelling van de aantoonbare, werkelijk geleden schade, tot een maximumbedrag ter hoogte van het door Resilians aan opdrachtgever gefactureerde bedrag met betrekking tot de betreffende zaak. Opdrachtgevers vrijwaren Resilians van aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit de dienstverlening van Resilians ten behoeve de opdrachtgever.

Resilians BV
Papiermolen 10
3994 DK Houten
I resilians.nl
E info@resilians.nl
T 088 222 87 77