Resilians is onafhankelijk en werkt strikt vertrouwelijk. Alle informatie die je aan ons verstrekt en alle gesprekken die je met ons voert worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden. Ook je werkgever wordt dus niet door ons geïnformeerd.

Als je van onze coaching gebruikmaakt omdat je werkgever een abonnement op Resilians heeft wordt je werkgever ook niet geïnformeerd over het feit dat je gebruikmaakt van onze coaching.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons digitale cliëntsysteem. Alleen professionals van Resilians, die zich verplicht hebben tot geheimhouding, hebben toegang tot dit cliëntsysteem. We gebruiken de gegevens in ons cliëntsysteem uitsluitend ten behoeve van de voortgang en kwaliteit van onze eigen dienstverlening. We gebruiken een systematiek voor continue toezicht op en optimalisatie van databeveiliging.

Resilians behoudt zich het recht voor om in uitzonderlingsgevallen contact op te nemen met andere hulpverleners als een cliënt, naar inschatting van de begeleidende coach, een serieus gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Een dergelijk besluit zal uitsluitend genomen worden op basis van zwaarwegende signalen en in zorgvuldige samenspraak met tenminste één andere professional van Resilians. Mochten we besluiten om andere hulpverleners in te schakelen dan zullen we de cliënt daarover vooraf informeren.

Je werkgever ontvangt anonieme statistische informatie over het gebruik van onze coaching. Deze statistische informatie bevat geen persoonsgegevens en is ook niet indirect naar jou te herleiden. Je privacy is gewaarborgd.

Als je werkgever een abonnement op Resilians heeft kun je desgewenst anoniem gebruikmaken van onze telefonische coaching. We vragen dan alleen naar de naam van je werkgever, om te weten of je recht hebt op onze coaching. Om daarna eventueel vervolggesprekken met dezelfde coach te voeren zullen wij wel om je persoonsgegevens (moeten) vragen.

Resilians bewaart je persoonsgegevens zeven jaar.

De directie van Resilians is het aanspreekpunt voor alle vragen en eventuele klachten over privacy en bescherming van persoonsgegeven en is bereikbaar via privacy@resilians.nl.

Dit privacyreglement is onderdeel van de algemene voorwaarden van Resilians.